Church Parking Lot Resurfacing - NO PARKING in the Church lot